معرفی کتاب

معرفی سه کتاب در زمينه گرجيان ايران :

کتاب :جايگاه گرجی ها در تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران نوشته سعيد موليانی

کتاب :ايرانيان گرجی نوشته محمد سپيانی

کتاب:گرجی های ايران نوشته ملک محمد رحيمی 

/ 0 نظر / 8 بازدید