گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸۳/۱٢/٢

 

شعری زیبا پیرامون فریدونشهر ( بزرگترین شهر گرجیان ایران )

 

فریدونشهر گلستان جهان است                               فریدونشهر بهشت جاودان است

بهارش خرم و شاداب و پر گل                         به هر گلشن دو صد بلبل نهان است

بهاری دارد آن جا خرم و خوش                        که از شوقش دل پیران جوان است

به هر جانب شوی کوه است و تپه                    به هر سو چشمه و کاریز روان است

فریدونشهر به فصل بهمن و دی                       که کوهساران به زیر برف نهان است

بود یکه سفید و پاک و معصوم                        که کوچکتر سیاهی زان عیان است

فریدونشهر چو باشدبام ایران                                    از آنجایم تفرج با جهان است

فریدونشهر که باشد صحبت از آن                        محل گرجی و گرجی زبان است

یکی کوه بلندی غرب آن است                              که از اجداد ما آنجا نشان است

 

شعر از : رمضان یوسلیانی

(شاعر معاصر گرجی)

 

 پيام هاي ديگران ()

علی

علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0