گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸۳/۱۱/۱٠

 

معرفی کتاب

معرفی سه کتاب در زمينه گرجيان ايران :

کتاب :جايگاه گرجی ها در تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران نوشته سعيد موليانی

کتاب :ايرانيان گرجی نوشته محمد سپيانی

کتاب:گرجی های ايران نوشته ملک محمد رحيمی 

 پيام هاي ديگران ()

علی

علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0